Návštěvní řád

zámeckého parku Litomyšl

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADY A PARKU

státní zámek LITOMYŠL (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Tento výňatek návštěvního řádu upravuje pravidla pohybu a chování v zahradě a parku památkového objektu. Nemění, ani neupravuje pravidla celkového Návštěvního řádu státního zámku Litomyšl, dostupného i z www.zamek-litomysl.cz.

 

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu volně přístupné veřejnosti – Francouzská zahrada a park, I. nádvoří a předzámčí, které jsou veřejnosti otevřeny denně od 7:00 do 22:00 hodin; arkády II. patra a II. nádvoří, které jsou veřejnosti otevřeny v čase prohlídek zámku. Zpřístupnění Francouzské zahrady a parku se řídí tímto návštěvním řádem.

 2. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“.

 3. části objektu veřejnosti nepřístupné.

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Francouzská zahrada a park, I. nádvoří a předzámčí je veřejnosti přístupné bez průvodce volně, denně zpravidla od 7:00 do 22:00. Následně se uzavírají, není-li určeno jinak správou zámku, nebo pronajímateli.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zahrady, parku, I. nádvoří a předzámčí není vybíráno vstupné.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, schodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem, kluzkými povrchy a náledím.

 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.

 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

 4. V zahradách památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.

 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a mobiliáře jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.

 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

 5. V nádvořích, arkádách památkového objektu a stříhaných částech zahrady u památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

 7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:

  1. kouřit v částech památkového objektu dle čl. 5 bodu 5. tohoto návštěvního řádu.

  2. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

  3. rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z objektu;

  4. vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;

  5. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;

  6. slézat zámecké zdi;

  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;

  8. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

 8. Vstup psů a jiných zvířat do areálu a zahrad či parku je zakázán.

 9. V částech objektu dle čl. 5 bodu 5 areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky povoleno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

 10. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

 11. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Se souhlasem vedoucího správy památkového objektu je možné vjíždět do areálu a prostoru zahrad či parku s motorovými vozidly, ale pouze v případě nutného zásobování návštěvnických provozů a služeb a v době festivalu Smetanova Litomyšl.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail: litomysl@npu.cz. Návštěvník má možnost svojí pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz

 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

 

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., správa památkového objektu, vedoucí správy státního zámku v  Litomyšli

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově

ke stažení: